Privacyverklaring

Types gebruikers

In dit document maken we een onderscheid tussen twee types gebruikers: private gebruikers en institutionele gebruikers.

Indien je inlogt in Dodona met een account die behoort tot een school, onderwijs- of onderzoeksinstelling, ben je een institutionele gebruiker.

In alle andere gevallen ben je een private gebruiker.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan je ons contacteren?

Voor een instititutionele gebruiker is jouw school, onderwijs- of onderzoeksinstelling de verwerkingsverantwoordelijke en kan je in eerste instantie bij hen terecht voor vragen, opmerkingen of suggesties over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor een private gebruiker is de verwerkingsverantwoordelijke:

Universiteit Gent
Campus Ufo, Rectoraat
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je contact opnemen met het Dodona-team of de Data Protection Officer van de UGent.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten.

Dodona verwerkt een aantal identificatiegegevens van haar gebruikers, met name hun naam, gebruikersnaam, e-mailadres, taal en tijdzone. Dodona verwerkt geen bijzondere persoonsgegevenscategorieën (“gevoelige gegevens”) waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, noch verwerkt zij genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van jouw persoonsgegevens

In het geval van instititutionele gebruikers worden persoonsgegevens door Dodona verwerkt om jouw school, onderwijs- of onderzoeksinstelling te helpen in de uitvoering en ondersteuning van haar onderwijsopdracht en om de correcte werking van Dodona te waarborgen en te verbeteren. Deze onderwijsopdracht kan berusten op het algemeen belang, op een wettelijke verplichting of op het gerechtvaardigd belang van jouw school, onderwijs- of onderzoeksinstelling.

Bij het aanmaken van een Dodona-account door een private gebruiker wordt jouw expliciete instemming met deze privacyverklaring gevraagd. Dat wil zeggen dat je akkoord gaat met alle vormen van verwerking van jouw data die beschreven staan in deze verklaring. Je kan te allen tijde deze toestemming intrekken. Dit gebeurt volgens de bepalingen uit “Welke rechten heb je in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens?”

De persoonsgegevens uit Dodona kunnen gebruikt worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Gent door het Dodona team, en dit met het oog op het publiceren van wetenschappelijke artikels over Dodona. Dit onderzoek is in eerste instantie bedoeld om de werking van en de gebruikerservaring binnen Dodona verder te verbeteren. Voor wetenschappelijk onderzoek worden persoonsgegevens steeds gepseudonimiseerd en op een hoog aggregatieniveau verwerkt, waardoor het niet mogelijk zal zijn om individuele personen te identificeren in de publicaties.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

De beheerders van Dodona hebben enkel toegang tot de hierboven vermelde persoonsgegevens op een strikte "need-to-know" basis. Deze toegang geldt enkel voor de doeleinden vermeld in onderhavige privacyverklaring.

Dodona garandeert dat jouw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden, behoudens in het geval je hiertoe voorafgaand toestemming verleend hebt of wanneer de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is (bv. om te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, om technische of beveiligingsproblemen te detecteren, om de rechten, eigendom of veiligheid van Dodona te beschermen, enz.).

Hoelang worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Dodona verwijdert op eigen initiatief geen persoonsgegevens die aan het platform worden aangeleverd, om zodoende de voortgang van gebruikers doorheen hun leertraject te kunnen blijven opvolgen en om betere dienstverlening aan gebruikers te kunnen aanbieden. Dodona gebruikt historische data enkel om een betere ondersteuning te ontwikkelen voor gebruikers en om technische problemen op te sporen en te remediëren. Op vraag van een individuele gebruiker kan de verwerking van hun gegevens stopgezet worden, indien dit in overeenstemming is met de bepalingen uit “Welke rechten heb je in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens?”. Voor instititutionele gebruikers zal dit verzoek eerst worden afgestemd met de school, onderwijs- of onderzoeksinstelling van de gebruiker.

Logbestanden worden door Dodona slechts zeven dagen bewaard, waarna ze automatisch gewist worden. Deze logbestanden worden gedurende deze 7 dagen enkel geraadpleegd om technische problemen op te sporen en te remediëren.

Veiligheid van jouw persoonsgegevens

Dodona draagt zorg voor jouw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking.

Welke rechten heb je in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dodona kan je in bepaalde omstandigheden verschillende rechten uitoefenen zoals bijvoorbeeld het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden. Voor het uitoefenen van deze rechten kan je je wenden tot het Dodona-team die je vraag zal behandelen. In het geval van instititutionele gebruikers zal dit in overleg met jouw school, onderwijs- of onderzoeksinstelling gebeuren. Indien je meent dat onvoldoende gevolg werd gegeven aan jouw vraag, kan je je wenden tot de Vlaamse toezichthouder:

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 553 50 47
Contact

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding gemaakt worden op de nieuwspagina van Dodona, met een verwijzing naar de gewijzigde privacyverklaring in het betreffende nieuwsbericht. Een verwijzing naar de meest recente versie van de privacyverklaring, is ook steeds te vinden onderaan elke pagina van Dodona.